top of page

Privacyverklaring
De Federatie B.V. te Amsterdam

De Federatie, gevestigd aan Werfkade 8, 1033 RA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.defederatie.nl

info@defederatie.nl

Werfkade 8, 1033 RA Amsterdam

(020) 693 43 85

Jacques Smeekens is de Functionaris Gegevensbescherming van De Federatie. Hij is bereikbaar via jacques@defederatie.nlAls u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

 

De Federatie is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van klanten, flexwerkers, werknemers, sollicitanten alsook van haar andere relaties en de bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Federatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij een informatie of service verzoek via de website, telefonisch of per brief

 • De persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door contact op te nemen op deze website, in correspondentie en telefonisch, zoals NAW gegevens, e-mail adressen en andere contactgegevens.

Bij een bezoek aan de website

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaat type 

Bij een open-sollicitatie

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens

 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht

 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring

 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen dieje zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan

 • gegevens over je beschikbaarheid

 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van je geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

 • pasfoto en video (introductie) –op vrijwillige basis en met je uitdrukkelijke toestemming

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Als je een foto of video van jezelf meestuurt met je open sollicitatie slaan we die op bij je CV. Omdat uit zo’n foto je ras is af te leiden, wijzen we je erop dat je ons daarmee een bijzonder soort persoonsgegeven verstrekt. We bewaren zo’n foto of video alleen bij je CV als je ons daar je uitdrukkelijke toestemming voor geeft.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Als je klant bent verwerkt De Federatie jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Je te kunnen bellen of e-mailen of post te kunnen sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame

 • De Federatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Als je als acteur of in een vergelijkbare rol door ons ingezet wordt, of wil worden, bij klanten verwerkt De Federatie jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentie checks, social media, etc.

 • een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren

 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen

 • voor het bevorderen van je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen

 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole

 • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering

 • als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, abeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Federatie neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Federatie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Federatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 • Gegevens die je als klant aan ons verstrekt t.b.v. een uitvoering zoals een workshop, de inzet van een trainingsacteur of een theaterinterventie of filmpje bewaren we zolang als nodig is om een goede dienstverlening te kunnen waarborgen.

 • Deelnemers gegevens worden niet gebruikt of bewaard na uitvoering van de training of workshop. We spannen ons in om die gegevens uiterlijk twee weken na uitvoeringsdatum te verwijderen uit onze systemen.

 • Gegevens die je ons verstrekt bij een aanschaf in de webshop worden zeven jaar bewaard in de vorm van een verkoopfactuur. Dit is zolang als nodig is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen voor de belastingen.

 • Gegevens die je ons verstrekt t.b.v. een open sollicitatie bewaren we niet zonder je uitdrukkelijke toestemming, en dan niet langer dan twee jaar

 • Gegevens die je ons verstrekt omdat je door ons als acteur ingezet wordt bewaren we zolang als we een samenwerkingsovereenkomst hebben, en daarna zolang als nodig is om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Federatie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Federatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Federatie gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy, omdat jouw IP-adres via Google Analytics wordt geanonimiseerd. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Federatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@defederatie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De Federatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Federatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via (020) 693 43 85 of via info@defederatie.nl.

bottom of page