top of page

Leveringsvoorwaarden
De Federatie B.V. te Amsterdam

Totstandkoming van een offerte

Offertes van De Federatie zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en volledig heeft verstrekt. Alle offertes en aanbiedingen van De Federatie zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

 

Optie

De Federatie maakt een onderscheid tussen ‘een optie’ en ‘een definitieve boeking’.

Een optie gaat - zonder tegenbericht -  twee  kalenderweken (14 dagen) voor de betreffende uitvoeringsdag over in een definitieve boeking.

Indien de optie vóór deze termijn door de opdrachtgever schriftelijk of per e-mail, wordt geannuleerd, vervalt de optie automatisch. Dit heeft dan geen financiële consequenties voor de opdrachtgever.

 

Boeking

Als de optie niet actief voor de twee weken termijn (14 dagen) voor de trainingsdag is geannuleerd gaat de optie automatisch over in een definitieve boeking.

Een boeking geldt als definitief vanaf 14 dagen voor de training/uitvoering.

 

Uitvoering van de opdracht

De Federatie of de uitvoerende acteur/trainer neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.

De Federatie neemt bij de boeking een inspanningsverbintenis op zich maar geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

Annulering

Wordt een opdracht/boeking, binnen 2 weken (14 dagen) voor de training geannuleerd door de opdrachtgever, dan wordt 50% van het overeengekomen aantal uren/dagdelen per acteur/trainer bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Wordt een opdracht/boeking, binnen 1 week (7 dagen) voor de training geannuleerd door de opdrachtgever, dan wordt 100% van het overeengekomen aantal uren/dagdelen per acteur/trainer bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Ook verschuivingen in data en dagdelen worden als annulering aangemerkt.

In incidentele gevallen kan De Federatie de annuleringtermijn verlengen, bijvoorbeeld in geval van langdurige inzet van meerdere acteurs/trainers, of wanneer specifieke kwaliteiten vereist zijn. Uiteraard zal dit van tevoren met de opdrachtgever worden besloten en schriftelijk worden vastgelegd.

 

Wijzigingen in de opdracht

Worden door de opdrachtgever - na het verstrekken van de opdracht - alsnog aanpassingen in de uitvoering van de opdracht gevraagd, dan moet dit door de opdrachtgever tijdig per    e-mail aan De Federatie zijn doorgegeven. Worden de wijzigingen mondeling doorgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging hiervan voor rekening van opdrachtgever.

 

Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die door De Federatie niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door de opdrachtgever aan De Federatie worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken tarief.

Er is ook sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de opdrachtgever, De Federatie haar geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. De Federatie zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij de opdrachtgever.

 

Uitloop training

Loopt een training uit, dan kan er, in overleg met de desbetreffende acteur/trainer, langer doorgewerkt worden. De extra uren zullen in rekening worden gebracht.

 

Vervolgafspraken

Indien de opdrachtgever met een acteur/trainer vervolgafspraken wil maken, dan verloopt dit via De Federatie. De opdrachtgever wordt verzocht met vragen over en de invulling van trainingen te allen tijde contact op te nemen met De Federatie.

Alleen op deze wijze kan De Federatie kwaliteit en continuïteit waarborgen.

 

Voorkeur voor acteur/ trainer

De opdrachtgever kan zijn voorkeur voor een specifieke acteur/trainer kenbaar maken. De Federatie zal alles in het werk stellen om deze wens te honoreren.

Indien De Federatie daaraan niet kan voldoen, zal De Federatie de opdrachtgever een voorstel doen voor het inzetten van een andere acteur/trainer met de door de opdrachtgever gevraagde kennis en vaardigheden.

Om aan de voorkeuren van de opdrachtgever te kunnen voldoen, verzoekt De Federatie de opdrachtgever met klem om opties en boekingen zo tijdig mogelijk aan De Federatie door te geven.

 

Niet (tijdig) kunnen leveren van De Federatie als gevolg van overmacht

In geval een training geen doorgang kan vinden als gevolg van overmacht, waaronder (onder meer) wordt verstaan stremmingen van het openbaar vervoer of plotselinge ziekte van de acteur/trainer, wordt gehandeld alsof nooit een optie of boeking heeft plaatsgevonden. De Federatie is niet aansprakelijk voor enige schade van de opdrachtgever die als gevolg hiervan is ontstaan. Wel is De Federatie verplicht zich tot het uiterste in te spannen om te voorkomen dát de training niet doorgaat, bijvoorbeeld door het sturen van een vervanger.

 

Intellectueel eigendom

Alle door De Federatie voor opdrachtgever ontwikkelde modellen, methodieken, trainingsmodules zijn en blijven eigendom van De Federatie. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteurs-, model- en beeldrechten.

De opdrachtgever kan het eigendom ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie vermenigvuldigen. Door De Federatie verstrekte methoden en dergelijke mogen niet door opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Federatie, aan derden worden verstrekt dan wel openbaar worden gemaakt.

 

Geheimhouding

Vanzelfsprekend zal De Federatie alle informatie geheim houden waarvan redelijkerwijs duidelijk kan zijn dat geheimhouding gewenst is. De Federatie kan wel informatie verstrekken aan de acteurs/trainers zover deze nodig is in verband met de deugdelijke uitvoering van de opdracht.

Alvorens aan de acteurs/trainers dergelijke vertrouwelijke gegevens worden verstrekt, zal de Federatie hen op de hoogte stellen van de geheimhoudingsverplichting tegenover derden, en bewerkstelligen dat zij zich hieraan gebonden achten.

 

Aansprakelijkheid

De Federatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat De Federatie is uitgegaan van, door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien De Federatie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Federatie beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Vrijwaring derden

Opdrachtgever vrijwaart De Federatie voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan De Federatie toerekenbaar is.

 

Betaling

Facturering geschiedt achteraf. Betaling van de factuur dient binnen 21 dagen na factuurdatum te geschieden.

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd aan De Federatie. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

bottom of page